හුදකලාව කලාවක් වෙන තැන

හුදකලාව කලාවක් වෙන තැන

Friday, 12 December 2014

ආදරය


ආදරය සුන්දර වරදකි..  
කිසිදා සමාවක්නම් නැති..
මට පෙන්නලා ආලේ හැටි..
නුබ දුන්නු දුක හොදටම ඇති...


ඕක අපි හැමෝම අහලා තියෙන සින්දුවක්නේ.එත් හිතන්න ආදරේ කියන්නේ සුන්දර වරදක්නම් ඇයි මේ විදින දුක හොදටම ඇති කියලා කියන්නේ.වචනයේ පරිසමාත අරතයෙන්ම ආදරය වරදක් තමයි,එත් එක සුන්දර වරදක් ගොඩක් බැරෑරුම් අසුන්දර වරදක්ද කියලා අපිට දෙපාරක් නෙමේ තුන් හතරවතාවක්ම හිතන්න වෙනවා.